Sunny Choi

 • Height 170cm
 • Bust 82cm
 • Waist 61cm
 • Hip 89cm
 • Shoe 39cm
 • Eyes Brown
 • Hair Black
 • SH42
 • sunhee
 • SH41
 • SH39
 • SH29
 • SH17
 • SH21
 • SH20
 • SH19
 • SH18
 • SH28
 • SH27
 • SH26
 • SH25
 • SH04
 • SH03
 • SH02
 • sh01
 • SH40
 • SH38
 • SH36
 • SH37
 • SH35
 • SH34
 • SH33
 • SH32
 • SH31
 • SH30
 • SH23
 • SH22
 • SH16
 • SH24
 • SH15
 • SH14
 • SH13
 • SH12
 • SH11
 • SH10
 • SH09
 • SH08
 • SH07
 • SH06
 • SH05
  SH42sunheeSH41SH39SH29SH17SH21SH20SH19SH18SH28SH27SH26SH25SH04SH03SH02sh01SH40SH38SH36SH37SH35SH34SH33SH32SH31SH30SH23SH22SH16SH24SH15SH14SH13SH12SH11SH10SH09SH08SH07SH06SH05
 • Height 170cm
 • Bust 82cm
 • Waist 61cm
 • Hip 89cm
 • Shoe 39cm
 • Eyes Brown
 • Hair Black