PAULA KIGITOVICA.

 • Height 179cm
 • Bust 85cm
 • Waist 63cm
 • Hip 90cm
 • Shoe 39cm
 • Eyes BLUE
 • Hair DARK BLONDE
 • pk18
 • PK07
 • PK25
 • pk26
 • PK09
 • PK11
 • pk13
 • PK12
 • PK10
 • pk30
 • pk29
 • PK04
 • PK05
 • PK14
 • pk15
 • pk16
 • PK17
 • pk19
 • pk28
 • PK08
 • pk21
 • pk22
 • PK23
 • PK24
 • pk27
 • pk02
 • pk03
 • PK06
 • pk20
  pk18PK07PK25pk26PK09PK11pk13PK12PK10pk30pk29PK04PK05PK14pk15pk16PK17pk19pk28PK08pk21pk22PK23PK24pk27pk02pk03PK06pk20
 • Height 179cm
 • Bust 85cm
 • Waist 63cm
 • Hip 90cm
 • Shoe 39cm
 • Eyes BLUE
 • Hair DARK BLONDE